Lineclose ico Created with Sketch.

Kilka sposobów dziedziczenia w jednym postępowaniu spadkowym w USA

Problem

Postępowania spadkowe z USA często budzą wiele kontrowersji wśród spadkobierców z Polski, ponieważ mogą być postępowaniami wieloetapowymi. Z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie Pana Stanisława.  Pan Stanisław wyemigrował do USA we wczesnych latach osiemdziesiątych. Nie założył tam rodziny. Za życia postanowił rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Spisał ważny w stanie Nowy Jork testament, w którym rozporządził częścią składników majątkowych, dokładnie wskazując kto jaką kwotę z jego majątku ma otrzymać na wypadek śmierci, wskazał też zarządcę swojego testamentu oraz jego zastępcę na wypadek, gdyby zarządca nie dożył otwarcia spadku. Testament został sporządzony w 2004 roku. Beneficjentami spadku w całości byli obywatele i rezydenci Polski.

Poza testamentem Pan Stanisław posiadał także fundusz emerytalny w postaci 401 K oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie w prywatnym funduszu ubezpieczeniowym.  Pan Stanisław posiadał również konto bankowe w banku na terytorium Polski, na które przelewana była jego emerytura z Polski.

Ze względu na wielość i dywersyfikacje składników majątkowych oraz posiadanie masy spadkowej zarówno w Polsce jak i w USA, postępowanie spadkowe okazało się być bardzo skomplikowane.

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności zostało zainicjowane postępowanie spadkowe z testamentu po zbadaniu jego zgodności z prawem w USA stan Nowy Jork. Zarządca testamentu nie dożył jego otwarcia, więc rolę likwidatora przejął jego następca, który przystąpił do likwidowania masy spadkowej, spłaty zadłużenia spadkobiercy itd.  W tym samym czasie rozpoczęliśmy postępowanie o nabycie spadku na podstawie tego samego testamentu w Polsce, aby doprowadzić do właściwego nabycia środków z konta bankowego spadkodawcy mieszczącego się w Polsce.

W USA także zostały jednocześnie podjęte czynności prowadzące do wypłaty środków z 401K oraz prywatnego ubezpieczenia na życie spadkodawcy. Ponieważ spadkobiercy nie byli rezydentami podatkowymi USA, niezbędne było zawnioskowanie o nadanie im numeru identyfikacji podatkowej na terytorium USA. Dopiero po ukończeniu zawiłej procedury uzyskania numeru podatkowego, udało się nam doprowadzić do nadania numerów podatkowych, a w konsekwencji do wypłaty na ich rzecz środków z 401K, pomniejszonych o 30 %-owy podatek dla nierezydentów podatkowych w USA.

Symultanicznie prowadziliśmy sprawę dotyczącą zamknięcia konta ubezpieczeniowego oraz właściwej wypłaty środków dla spadkobierców w Polsce.

Ostatnim etapem było sprawdzenie sprawozdania zarządcy testamentu z zarządu spadkiem. Niestety ze względu na fakt dokonania czynności na szkodę spadkobierców przez zarządcę testamentu, zostało wszczęte postępowanie sądowe przeciwko zarządcy celem zadośćuczynienia spadkobiercom. Po zakończeniu tego postępowania, środki w masie spadkowej zostały uzupełnione przez  zarządcę, a spadek został podzielony  pod nadzorem sądu  i wypłacony Spadkobiercom.

Cała skomplikowana sprawa spadkowa toczyła się przez 18 miesięcy, ale została zakończona sukcesem.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt