Lineclose ico Created with Sketch.

Testament ustny

Problem

Obawa przed śmiercią powoduje często potrzebę rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Najbardziej oczywistą formą testamentu jest testament własnoręczny oraz notarialny. W sytuacji kiedy zachodzi obawa rychłej śmierci albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, można sporządzić testament ustny. Dla ważności testamentu ustnego istotna jest ilość świadków. Ważne jest przy tym również to, kto jest świadkiem. Klienci zgłosili się do Kancelarii z informacją, że ich matka złożyła ustnie oświadczenie woli na wypadek śmierci, w którym wskazała jako spadkodawcę swojego syna. Matka ustnie przekazała swoją ostatnią wolę w obecności trzech świadków, z czego jednym z nich był jej były mąż.

Rozwiązanie

Spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków w sytuacji obawy rychłej śmierci albo w sytuacji gdy nie jest możliwe lub bardzo utrudnione sporządzenie testamentu w formie zwykłej. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku, gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków. W przedmiotowej sprawie nie było wątpliwości, że oświadczenie ustne złożone w obecności trzech osób stanowiło ostatnią wolę spadkodawcy. Testament był jednak nieważny ze względu na fakt, że jego świadkiem była osoba, która co do zasady jest wykluczona (były mąż i jednocześnie ojciec spadkobiercy) z uwagi na fakt, że jest krewnym pierwszego stopnia osoby, dla której w testamencie została przewidziana korzyść (całość spadku). Świadkiem nie może być nie tylko osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jest niewidoma, głucha lub niema, nie może czytać i pisać, nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament albo została skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Świadkiem testamentu ustnego nie może być również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt